ข้อมูลโครงการ

ความสําคัญของโครงการ

 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีมติในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

Read More »

ประโยชน์ของโครงการ

มีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความหลากหลาย

Read More »

ลักษณะของโครงการ

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ

ตามที่ สกพอ. ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา และวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นั้น สกพอ. ขอเผยแพร่สรุปผลการสัมมนาดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจได้รับรู้ ดังนี้

Read More »

สื่อประชาสัมพันธ์